Waarvoor kunt u bij ons terecht

Vanuit onze expertise kunnen wij u diagnostiek en behandeling bieden op het vlak van:

 • angsten, onzekerheid
 • somberheid, depressieve gevoelens
 • impulsiviteit, boosheid
 •  adhd, druk gedrag
 • overspannenheid, ‘burnout’
 • werk- en studieproblemen
 • werkloosheid
 • rouwproblematiek; omgaan met verlieservaringen
 • relatieproblemen
 • lichamelijke klachten, ook als hiervoor nog geen oorzaak is gevonden
 • dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
 • problemen in het omgaan met mensen
 • seksuele problemen
 • opvoedingsproblemen
 • traumaverwerking

Afhankelijk van de ernst en aard van de klachten besluiten wij samen met u of behandeling in de GB-GGZ de beste keuze is. In sommige gevallen is doorverwijzing naar  SGGZ instelling of praktijk nodig voor intensieve, soms langdurige behandeling.

Wat is Kinder- en Jeugdpsychologie?

Er zijn periodes in het leven dat kinderen of jongeren, om wat voor reden dan ook, niet lekker in hun vel zitten of dat u zich als ouder zorgen maakt over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind. Deze zorgen kunnen betrekking hebben op:

Gedrags- en sociaal-emotionele problemen: uw kind is onzeker, snel boos, somber, verdrietig, depressief, angstig, legt moeilijk contact, heeft problemen met leeftijdsgenoten, heeft problemen met slapen, eten, heeft vaak hoofd- of buikpijn, heeft problemen met rouwverwerking of echtscheiding.

Schoolproblemen: uw kind gaat niet graag naar school, is faalangstig, kan zich slecht concentreren of presteert niet zo goed als hij/zij zou kunnen.

Problemen in de omgang ouder-kind: uw kind luistert niet, is driftig, maakt veel ruzie, vraagt veel aandacht, trekt zich terug of er sprake van hechtingsproblematiek.

Problemen in de ontwikkeling van het kind: er is mogelijk een achterstand of er is sprake van een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of autisme.

De stap naar een psycholoog lijkt groot, maar kan een wereld van verschil maken voor uw kind en u als ouders. Voor kortdurende eerstelijns psychologische zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers kunt u bij ons terecht.

Wat doet de kinder- en jeugdpsycholoog?

De kinder- en jeugdpsycholoog probeert een zo volledig mogelijk beeld van de mogelijkheden en de problemen van het kind te krijgen. Dit gebeurt door eerst een gezamenlijk gesprek met de ouder(s) en het kind / jongere te voeren. Vervolgens kan er psychologische onderzoek worden verricht, zoals het invullen van vragenlijsten of bij de jongere kinderen een spelobservatie. Daarnaast kan in overeenstemming informatie ingewonnen worden op school. De kinder- en jeugdpsycholoog verricht zelf het psychologisch onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek worden met de ouder(s) en afhankelijk van de leeftijd, ook met het kind besproken. Wanneer behandeling nodig is, bespreekt de psycholoog of hiervoor een verwijzing nodig is naar bijvoorbeeld de ambulante jeugdhulpverlening of dat deze plaats kan vinden in onze praktijk. Dit is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen en de verwachte duur van de behandeling. Wanneer de behandeling in de praktijk kan plaatsvinden wordt met u besproken waaruit begeleiding of behandeling zal bestaan. Soms worden de problemen van het kind via de ouders aangepakt wat betekent dat er een aantal gesprekken met de ouders plaatsvindt.

Bij oudere kinderen of bijvoorbeeld bij angstige of depressieve kinderen werken we vaak met het kind zelf. Meestal zijn er daarnaast ook gesprekken met de ouders. De behandelingen zijn kortdurend en probleemgericht.

Let op! Mevr. Drs. S. Tummers heeft met ingang van 2020 géén contract meer met de Gemeentes van Zuid Limburg. Dit houdt in dat de kosten voor behandeling van kinderen / jongeren onder de 18 jaar voor eigen rekening zijn en niet worden vergoed. U ontvangt na elke sessie een factuur met het verzoek deze binnen 14 dagen te betalen. De tarieven vindt u terug in praktijkinformatie (van mw. Tummers).

Onze training Mindfulness (MBCT) vindt op dit moment niet plaats.

Zodra er weer een groep opstart, zullen wij dit via deze website bekend maken

Vragen/interesse ???  Aarzel niet contact met ons op te nemen.

Vragen/interesse ???  Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Hoe werkt MBCT?

MBCT gebruikt de mindfulness-voordelen om de geestelijke gezondheid te verbeteren:

 • Mindfulness helpt de cliënt zijn eigen denk- en stemmingspatronen te ontdekken.
 • Mindfulness helpt de cliënt om aanwezig te zijn en de kleine geneugten van het dagelijks leven te waarderen.
 • Mindfulness leert de cliënt hoe hij de neerwaartse spiraal kan stoppen die kan ontstaan door een slecht humeur of het denken aan pijnlijke herinneringen.
 • Mindfulness stelt de cliënt in staat om “over te schakelen” van zijn huidige gemoedstoestand naar een die bewuster, evenwichtiger en minder veroordelend is.
 • Mindfulness geeft de cliënt toegang tot een andere benadering voor het omgaan met moeilijke emoties en stemmingen.

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan. De laatste 15 jaar zijn beide therapieën meer met elkaar geïntegreerd geraakt. Tegenwoordig worden zij vaak als één en dezelfde soort psychotherapie beschouwd: cognitieve gedragstherapie of CGt.

Cognitieve therapie
Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg.

In cognitieve therapie onderzoeken therapeut en cliënt of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met elkaar. De nadruk ligt op het wijzigen van de manier van denken die mensen met een emotioneel probleem hanteren. Wanneer inderdaad blijkt dat de cliënt geneigd is om te negatief over allerlei zaken te oordelen, zoeken zij samen uit welke geschiktere manier van denken passend is. Depressieve mensen bekijken bijvoorbeeld of zij inderdaad mislukt zijn in het leven en of andere personen hen werkelijk niet mogen of minachten. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten maakt de therapeut gebruik van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken.

Gedragstherapie
In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit.

Binnen gedragstherapie brengen therapeut en cliënt eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de therapeut de cliënt om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan. Zowel het inventariseren van problematisch gedrag als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag doen cliënt en therapeut samen.

Goede combinatie
Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig met beide aspecten.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve therapie en gedragstherapie vaak vergelijkbare gunstige effecten hebben op de problemen van cliënten. Ook is steeds duidelijker aangetoond dat de werkwijze van beide methodes – huiswerk, oefeningen en samenwerking tussen therapeut en cliënt – goed op elkaar aansluit. In de psychologie ziet men steeds beter in dat ‘anders leren denken’ en ‘anders leren doen’ uitstekend met elkaar kunnen worden gecombineerd in één en dezelfde behandeling.

Verschillende manieren
Cognitieve gedragstherapie bestaat in verschillende vormen en soorten. De meeste cliënten komen in individuele therapie, maar er bestaat ook CGt voor groepen evenals voor echtparen of gezinnen.

Naast deze verschillen bestaat binnen CGt een aantal stromingen die inhoudelijk andere accenten leggen. Soms hebben dergelijke benaderingen een aparte naam. Zo bestaat er constructionele gedragstherapie, dialectische gedragstherapie, schemagerichte cognitieve therapie en rationeel-emotieve therapie (RET). Enkele van deze stromingen zijn ontwikkeld voor cliënten met specifieke problemen. Vaak weerspiegelen de verschillende vormen de specifieke voorkeuren voor een bepaalde werkwijze van de betreffende therapeuten.

De therapeut
De meeste cognitief gedragstherapeuten zijn werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zij werken bijvoorbeeld in instellingen, vrijgevestigde praktijken of gezondheidscentra. Daarnaast zijn er therapeuten die als onderzoeker verbonden zijn aan universiteiten, of die werkzaam zijn in het bedrijfsleven.

Een cognitief gedragstherapeut is met name geïnteresseerd in de wijze waarop de cliënt zich in moeilijke situaties gedraagt. Daar vraagt hij meestal uitvoerig naar. Hij wil ook graag weten hoe de cliënt over dergelijke moeilijke situaties denkt. De therapeut zal betrekkelijk kort stilstaan bij de jeugdervaringen van de cliënt. CGt richt zich veel vaker op het heden en minder op het verleden van de cliënt.

Psychotherapeuten praten vooral met hun cliënten. Voor een deel is dat praten bij cognitieve gedragstherapeuten anders. Deze therapeuten praten niet alleen over andere onderwerpen met hun cliënten, de gesprekken hebben dikwijls ook een wat andere kleur of toonzetting. In veel andere therapieën wordt de cliënt gestimuleerd om bij zichzelf te onderzoeken wat hij voelt of wat hij wil. In dat proces van zelfonderzoek zijn andere therapeuten betrekkelijk zwijgzaam en terughoudend.

Cognitief gedragstherapeuten zijn doorgaans actiever. Zij gaan eerder met de cliënt op zoek naar knelpunten en manieren om met zaken om te gaan. Dat uitgangspunt zorgt ervoor dat deze therapeuten eerder adviezen en richtlijnen geven; dat zij huiswerkafspraken maken met de cliënt; en dat zij bepaalde oefeningen met de cliënt doen in de therapie.

Binnen de CGt zijn er verschillende vormen te onderscheiden, zoals constructionele gedragstherapie en schemagerichte cognitieve therapie. Vaak weerspiegelen de verschillende vormen de specifieke voorkeuren voor een bepaalde werkwijze van therapeuten.

Natuurlijk zijn er verschillen, maar de meeste cognitief gedragstherapeuten herkennen zich in de omschrijving die hierboven is gegeven. Al noemen sommigen zichzelf liever ‘gedragstherapeut’ of juist ‘cognitief therapeut’.

Voor beiden geldt dat als zij lid zijn van de VGCt zij een gedegen opleiding hebben gehad in zowel cognitieve als gedragstherapie en de diverse vormen daarbinnen.