Dossier, privacy en klachtenprocedure

Het NIP heeft een beroepscode opgesteld. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Als leden van het NIP houden wij ons strikt aan deze beroepscode. Indien u de beroepscode raadpleegt, kunt u zien of in de code zaken aan de orde komen die met uw eventuele klacht te maken hebben.

Het is raadzaam om, indien u klachten heeft of niet tevreden bent over de behandeling, dit eerst met de psycholoog zelf te bespreken.

Onderstaande informatie gaat over voor u belangrijke onderwerpen uit de beroepscode.

Toestemming
Een cliënt maakt vrijwillig gebruik van de dienstverlening door een psycholoog. Zonder toestemming van de cliënt kan de psycholoog iemand niet als cliënt aannemen.

Op deze regel zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld bij een beslissing door de rechter.

Informatie
De psycholoog geeft de cliënt van tevoren informatie over de behandeling, de kosten en de rechten van de cliënt.

Geheimhouding
De psycholoog is verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens over de cliënt moeten vertrouwelijk worden behandeld. Als echter opdracht gegeven is om een rapport te maken, is de psycholoog niet vanzelfsprekend de enige die de gegevens over de cliënt te zien krijgt. Het rapport gaat naar de opdrachtgever, tenzij de cliënt hiertegen zelf bezwaar maakt. Een rapport mag alleen worden gegeven aan de instantie die de opdracht heeft gegeven, niet aan anderen (zie ook ‘rapport’). Er kunnen nog andere uitzonderingen zijn op de plicht tot geheimhouding, bijvoorbeeld bij een beslissing door de rechter.

Nabespreking
Bij een onderzoek heeft de cliënt recht het onderzoek na te bespreken met de psycholoog.

Dossier
Als u cliënt bent bij een psycholoog, dan bewaart de psycholoog gegevens over u in een dossier. In het dossier worden onderzoeks-gegevens bewaard, en bij hulpverlening ook gegevens over het verloop van de hulpverlening. De cliënt heeft het recht het eigen dossier in te zien. In de gezondheidszorg is de psycholoog door de wet verplicht het dossier 20 jaar lang te bewaren.

Verder geldt dat een dossier niet langer bewaard wordt dan nodig is voor het doel waarvoor het is opgesteld. De psycholoog vernietigt het dossier als de cliënt daar schriftelijk om vraagt. Op deze regel zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als het dossier via een opdracht door de rechter tot stand is gekomen.

Gegevensverstrekking
De psycholoog mag in het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als de cliënt daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts is toestemming van de cliënt nodig. Gaat het echter om het doorgeven van gegevens binnen een team van behandelaars dan is daarvoor geen afzonderlijke toestemming van de cliënt nodig. Ook voor het sturen van een rapport aan de opdrachtgever is geen afzonderlijke toestemming nodig (zie ‘rapport’). Er zijn nog andere uitzonderingen waarbij toestemming van de cliënt niet nodig is.

Rapport
De cliënt heeft het recht een psychologisch rapport te lezen, vóórdat het naar de opdrachtgever wordt verstuurd. In het rapport moet niet méér staan dan nodig is voor de beantwoording van de vraag waar het om gaat. De cliënt heeft het recht feiten die niet kloppen in het rapport te verbeteren. De cliënt heeft het recht te verbieden dat het rapport naar de opdrachtgever gaat. Dit geldt niet bij een onderzoek waarbij de psycholoog door de wet verplicht is te rapporteren.

Gaat het rapport naar de opdrachtgever, dan is de psycholoog, als de cliënt erom vraagt, verplicht een kopie van het rapport aan de cliënt te geven. De regels in de Beroepscode zijn zo precies mogelijk opgeschreven, toch kan het voorkomen dat in een bepaalde situatie niet direct duidelijk is of een regel van toepassing is.

Rapportage en correspondentie
Wanneer in het kader van de behandeling correspondentie plaats vindt met de huisarts, zal dit altijd zijn na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en nadat de betreffende rapportage met u is doorgenomen. Inhoud van deze rapportage is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld ter kennisname van de geadresseerde. Informatie kan slechts op uitdrukkelijk verzoek van u aan derden worden verstrekt en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze van het huidige onderzoek/de behandeling. Soms wordt met uw toestemming/op uw verzoek een rapportage aan andere artsen dan uw huisarts verzonden (bijv. de bedrijfsarts of UWV). Deze is in de regel beknopter dan een rapportage aan de huisarts. Ook hier geldt dat u eerst akkoord dient te geven voor verzenden, na het lezen van de rapportage zelf.

De inhoud van rapportages is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld ter kennisname van de geadresseerde. Informatie kan slechts op uitdrukkelijk verzoek van cliënt aan derden worden verstrekt en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze van het huidige onderzoek.. Bij vragen over de inhoud van deze rapportage dient contact te worden opgenomen met de samensteller van dit rapport. De gegevens in deze rapportage zijn alleen relevant in het kader van de behandeling en geven geen antwoord op andere vragen, die kunnen spelen in een juridische procedure of iedere andere procedure die een materieel/financieel doel dient. Ondergetekende aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor gevolgen hieruit voortvloeiend. Na een periode van 2 jaar na rapportering zijn de bovenstaande conclusies niet meer automatisch over te nemen/te gebruiken en dient desgewenst opnieuw consultatie/psychologisch onderzoek overwogen te worden. Informatie opgenomen in bovenstaande rapportage wordt uitsluitend gebruikt in het kader van het onderzoek/de behandeling en is dan ook niet geverifieerd bij derden/andere partijen.

Klik hier voor aanvullende informatie van de beroepsvereniging t.a.v. het verstrekken van een verklaring door een psycholoog.

Klachtenprocedure/geschillencommissie
Wij streven ernaar kwaliteit in zorg te bieden, waarbij uw belangen als cliënt centraal staan. Mocht u toch ontevreden zijn en/of behoefte hebben aan een andere aanpak dan hopen wij dat u dit met de betreffende psycholoog wilt bespreken. Hij/zij kan dan met u bepalen welke oplossingen er voor handen zijn.

In het geval dat een persoonlijk overleg niet aan de orde is en/of volstaat dan kunnen cliënten een klacht hebben over de behandelaar van de behandeling en zich beroepen op de klachtenregeling. De psychologen in deze praktijk zijn aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van het NIP; informatie mbt de klachtenregeling vindt u hier .

Raadpleeg ook altijd even de praktijkinformatie van uw eigen behandelaar inzake deze klachtenregeling.