Kosten en vergoeding

Verzekerde zorg

Per 1 januari 2022 wordt het Zorgprestatiemodel ingevoerd (https://www.zorgprestatiemodel.nl). Dit bekostigingsmodel gaat de prestaties voor basis-ggz, DBC’s en ZZP’s vervangen. Het Zorgprestatiemodel wordt een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is.

De kern van het zorgprestatiemodel is een vergoeding per consultConsulten kunnen apart worden gedeclareerd, maar maken wel onderdeel uit van een zorgtraject. De consulten van een behandeling worden daarom gekoppeld aan één zorgtrajectnummer. Het tarief van consulten verschilt afhankelijk van: duur (minuten), type (diagnostiek of behandeling), beroep (wie levert de zorg) en setting (waar wordt de zorg geleverd). Er zijn aparte tarieven voor onder meer groepsconsulten en onderlinge dienstverlening. Er komt een model voor zorgvraagtypering om afspraken te maken over gepast gebruik van zorg. Met dit doel worden ook diverse veldafspraken ontwikkeld, bijvoorbeeld over beroepen in de ggz en over verantwoording en controle. (Bron: https://www.kibg.nl/de-basis-ggz#kort-middel-intensief-en-chronisch).

De Basis GGZ blijft, in elk geval in 2022 en 2023, herkenbaar in het zorgprestatiemodel. Hoe het ‘label basis ggz’ precies geoperationaliseerd wordt, zowel inhoudelijk als administratief, is nog niet duidelijk.

Een behandeling in de Basis GGZ is kortdurend en duidelijk afgebakend. Bij cliënten in de Basis GGZ zijn de hulpvraag en de wens belangrijk. Het behouden van de ‘eigen regie’ tijdens het behandeltraject speelt een belangrijke rol. Kenmerkend van generalistische GGZ is dat niet de klachten leidend zijn, maar de oplossingen ervan. Dit wordt ook wel ‘positieve gezondheid’ genoemd.  Wat heeft de cliënt nodig om de eigen klachten zelf op te lossen? Dat is de centrale vraag. Het werken aan vaardigheden is de manier om hieraan te werken. (Bron: https://www.kibg.nl/de-basis-ggz#kort-middel-intensief-en-chronisch).

In 2023 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico (voor cliënten vanaf 18 jaar). Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2022 is het verplicht eigen risico € 385 per persoon in totaal (het vrijwillig eigen risico kan hoger zijn, deze keuze maakt u zelf bij het afsluiten van uw verzekering). Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Voorziet uw verzekering niet in vergoeding (door bijvoorbeeld de aard van de problematiek) dan geldt voor  de consulten het consulttarief (*). De nota’s van deze consulten ontvangt u op uw thuisadres en dient U zelf binnen 14 dagen aan ons te voldoen.

In de regel geldt dat ieder consult bestaat uit 45 minuten of 60 minuten behandelingstijd. Deze tijd staat op de factuur naar de verzekeraar duidelijk benoemd. Het tarief voor rapportages is hierbij vanaf 01-01-2022 inclusief. Vanaf 2022 gaan de behandelaren in deze praktijk, vanwege nieuwe regelgeving, niet meer declareren op het eind van een behandeltraject maar per consult. Op de factuur die u van de zorgverzekeraar ontvangt ziet u precies welke behandelconsulten u heeft gehad en met welke behandelaar/functie. De vermelde setting heeft betrekking op de indeling die de zorgverzekeraar maakt betreffende de soort zorg die u ontvangen heb. Ook ontvangt u de factuur eerder dan voorheen, omdat wij maandelijks factureren aan de zorgverzekeraar. De consulten die uw behandelaar factureert, gaan uit van de geplande consulttijd. Duurt een consult een keer iets langer of korter, dan ziet u op de rekening toch de geplande tijd staan. Wijkt de tijd erg af dan ziet u op de factuur een aangepaste tijd. Consulten zijn bij onze praktijk persoonlijke contacten, telefonische contacten, e-mailcontacten en chatcontacten. Heb u meerdere keren per dag contact gehad via e-mail of chatfunctie dan worden deze korte contactmomenten bij elkaar opgeteld en ziet u die als één consult op de factuur. In verband met de inrichting van het nieuwe systeem kunnen we nog niet direct maandelijks factureren en zullen de facturen pas later in 2022 verzonden worden.

Mocht er iets veranderen in uw situatie, zoals adreswijziging, verandering van zorgverzekeraar of soort polis dan dient u dit aan ons door te geven. De zorgverzekeraar vergoedt namelijk alleen als al uw gegevens en premiebetalingen in orde zijn. Als blijkt dat u wijzigingen niet aan mij hebt doorgegeven zijn wij genoodzaakt de nota’s op u zelf te verhalen tegen het NZA tarief (zie addendum).